Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

ALGEMEEN

Vzw HOST respecteert jouw privacy

Vzw HOST hecht veel belang aan jouw privacy en wenst persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe HOST gegevens over je verwerkt, met welk doel en de duur van de verwerking. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarin zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw HOST houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze kan direct of indirect worden geïdentificeerd aan de hand van gegevens. Het kan gaan om de naam van deze persoon, een geboortedatum, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een polisnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een emailadres, verblijfsgegevens, origine, …

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT, MET WELK DOEL EN VOOR WELKE TIJD?

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, dient vzw HOST jouw persoonsgegevens administratief en boekhoudkundig te verwerken.

Het betreft volgende gegevens:

 • Naam, voornaam en adres
 • Bankrekeningnummer
 • Contactgegevens: emailadres, telefoon/gsm-nummer
 • Gegevens in het kader van preventie en welzijn op het werk en/of de evaluatie van de werkmogelijkheden van onze medewerkers die worden ingezet bij desbetreffende klant
 • Gegevens met betrekking tot de woonplaats van de klant alwaar onze medewerkers diensten zullen leveren. Dit tevens in het kader van preventie en welzijn op het werk en/of de evaluatie van de werkmogelijkheden van onze medewerkers die worden ingezet bij desbetreffende klant

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Deze gegevens worden gebruikt om de dienstverleningsovereenkomst en alle verplichtingen (wettelijk en contractueel) die hieraan gebonden zijn, uit te voeren:

 • Contact kunnen opnemen en verzorgen van de communicatie
 • Het opvolgen en evalueren van de planning van de dienstverlening, opvolging van het werk en prestaties van de werknemer
 • Het maken van studies, statistieken en jaarverslagen
 • Het bekomen van subsidies bekomen van de overheid

De klant deelt de gegevens mee bij opstart van de dienstverlening bij vzw HOST zodat de wetgeving en de contractuele verplichtingen correct kunnen toegepast worden. Indien de klant niet akkoord gaat met het meedelen en/of verwerken van voornoemde gegevens, kan het zijn dat de dienstverleningsovereenkomst niet kan ingaan of verdergezet worden aangezien de wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen van vzw HOST niet uitgevoerd kunnen worden.  

Dit is echter niet van toepassing voor eventueel geproduceerd beeldmateriaal: voor de verwerking hiervan, moet de klant schriftelijk toestemming geven aan vzw HOST. Het staat de klant vrij deze toestemming te geven, te weigeren of naderhand in te trekken.

De klant wordt met aandrang gevraagd elke wijziging van zijn meegedeelde persoonsgegevens schriftelijk, spontaan en zonder uitstel mee te delen aan vzw HOST.

UW RECHTEN ALS JOUW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Welke zijn jouw rechten wanneer vzw HOST jouw persoonsgegevens verwerkt?

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt desbetreffende persoon over de volgende rechten:

 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die worden verwerkt door HOST. De klant kan een kopie van de gegevens opvragen.
 • Schriftelijk de verbetering of aanvulling eisen van foutieve gegevens die zouden verwerkt zijn.
 • Schriftelijk het wissen van de persoonsgegevens vragen die op hem betrekking hebben. Aanmerking hierbij is wel dat dit enkel kan gebeuren indien desbetreffend dossier volledig financieel is afgerond.  
 • Schriftelijk terugkomen op een gegeven toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens (al dan niet verband houdend met een bijzondere situatie). Echter zoals reeds voorgaand werd benoemd, kan dergelijke intrekking van toestemming evenwel gevolgen hebben voor de invoering of verderzetting van de dienstverleningsovereenkomst – tenzij het toestemming betreft rond het gebruik van beeldmateriaal of direct marketing.
 • Eisen dat er een rechtstreekse overdracht plaatsvindt tussen HOST en een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe kan je deze rechten uitoefenen?

Jij kan vzw HOST steeds aanspreken indien je jouw rechten wil uitoefenen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan op volgende manieren:

 • Via een email ter attentie van: info@vzwhost.be
 • Via een gedateerd en ondertekend schrijven ter attentie van: vzw HOST, Welzijnscampus 5 bus 11,  3600 Genk

HOST vraagt dat indien je toegang wenst tot jouw persoonsgegevens of indien je deze wenst te wijzigen, je zo duidelijk en specifiek mogelijk bent. Vzw HOST moet je uiteraard op correcte wijze kunnen identificeren om er zeker van te zijn dat het niet iemand anders is die jouw rechten uitoefent. je dient bijgevolg jouw identiteit te bewijzen aan de hand van jouw identiteitskaart.

HOST VERKOOPT / EXPLOITEERT PERSOONSGEGEVENS NIET COMMERCIEEL VIA DERDEN

Vzw HOST zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. Het delen van deze gegevens met derden zal enkel gebeuren zoals in deze privacyverklaring is beschreven voor het uitvoeren van de verplichtingen van de dienstverleningsovereenkomst of tenzij dit wettelijk verplicht is.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten.  In dergelijke verwerkingsovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt rond het waarborgen van de veiligheid van jouw persoonsgegevens.

Wij verwerken enkel gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

UITWISSELEN VAN PERSOONSGEVENS BINNEN HOST

Uw persoonsgegevens worden binnen vzw HOST verwerkt voor voornoemde doeleinden. HOST ziet erop toe dat hierbij steeds de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens wordt toegepast. Hierbij wordt tevens de privacy van minderjarigen beschermd.

BEWAARTERMIJN

Vzw HOST bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat persoonsgegevens van klanten tot maximaal 7 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

BEVEILIGING

Vzw HOST verbindt zich ertoe adequate maatregelen te nemen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens HOST van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en dienen getroffen maatregelen hieromtrent strikt op te volgen.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Vzw HOST kan de privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 14/02/2022.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email via info@vzwhost.be indien je deze wilt raadplegen.